Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

O projektach

Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej

Firma POLnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG, realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”

Wartość projektu: 14 302 000 zł
Wartość dofinansowania: 11 422 911 zł
Okres realizacji projektu: od 1.04.2016 do 31.03.2019 roku

PDF icon Urządzenia do obniżenia emisji szkodliwych odchodów na fermie trzody chlewnej

PDF iconKatalityczne utlenianie metan (KUM)

PDF icon Selektywna absorbcja metanu (SAM)

Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych

Polnet Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa realizuje projekt pt. „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych”, w ramach Działania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.04.01-30-0040/15.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozwój eksportu w szczególności na rynkach niemieckim i rosyjskim, z uwzględnieniem nowych produktów – silosów i suszarni. Projekt pozwoli Firmie POLnet wprowadzić na rynki światowe produkty, które objęte są pracami B+R na etapie wdrażania i uzyskiwania prawa do ochrony wzoru przemysłowego w innowacyjnych systemach składowania i suszenia ziarna kukurydzy.

Zadania do wykonania podczas trwania projektu w latach 2016-2017 są następujące:

 1. Wdrożenie nowych modeli biznesowych w eksporcie
 2. Wdrożenie nowej strategii finansowania działalności eksportowej
 3. Wdrożenie nowego innowacyjnego wizerunku Firmy na rynkach światowych
 4. Rozpoczęcie produkcji silosów o standardach światowych przy użyciu zaginarki krawędziowej umożliwiającej produkcję nóg silosów bez łączeń
 5. Promocja produktów poprzez uczestnictwo w targach oraz zorganizowanie misji gospodarczej

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój eksportu i wprowadzenie na rynek światowy produktów innowacyjnych, objętych pracami B+R, takich jak silosy i suszarnie.

Planowane efekty:

 • Wprowadzenie zmian organizacyjno-procesowych w firmie POLnet
 • Wsparcie Firmy POLnet w zakresie internacjonalizacji działalności
 • Inwestycja - Zakup prasy krawędziowej
 • Zorganizowanie jednej misji gospodarczej u Przedsiębiorcy
 • Dostosowanie produktów do wymogów panujących na rynkach zagranicznych
 • Udział Przedsiębiorcy w dziewięciu imprezach targowo – wystawienniczych w Polsce oraz poza krajem
 • Nowe, utworzone etaty w Firmie POLnet
 • Wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport.
 • Wzrost aktywności Firmy POLnet na rynkach międzynarodowych

Całkowita wartość projektu: 1 507 872,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 699 510,38 zł

Wzrost konkurencyjności firmy

Polnet Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności firmy POLnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. oraz gminy Dopiewo wskutek inwestycji w środki trwałe, prace budowlane oraz wdrożenie innowacyjnych na skalę świata produktów” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0432/15-00.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja, która umożliwi wdrożenie nowych produktów i usług, oraz udoskonalenie znajdujących się w asortymencie poprzez wprowadzenie do nich innowacyjnych na skalę świata rozwiązań, tj. silosów oraz suszarni wchodzących w skład systemu do suszenia oraz składowania ziarna kukurydzy. Projekt zakłada budowę hali produkcyjno - magazynowej, zakup prasy rewolwerowej oraz oprogramowania do tworzenia przestrzennych, wirtualnych modeli części i zespołów, ich analizy, wizualizacji oraz automatycznego opracowywania na ich podstawie dokumentacji rysunkowej.

Cele projektu:

Celem projektu jest wdrożenie opracowanego w ramach własnego projektu badawczo-rozwojowego, innowacyjnego na skalę świata silosu oraz suszarni.

Głównym celem projektu jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa w województwie, w kraju, a także wzrost eksportu. Wskutek budowy hali produkcyjnej oraz zakupu nowej maszyny, która pozwoli na wprowadzenie nowych, udoskonalonych oraz innowacyjnych produktów i usług, Firma stanie się Przedsiębiorstwem stosującym wysoko zaawansowane rozwiązania branżowe, które są nowością na rynku światowym.

Planowane efekty:

Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 3 EPC
 • Liczba wprowadzonych innowacji nie technologicznych: 4 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 2 szt.

Całkowita wartość projektu: 4 037 928,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 997 992,17 zł

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Polnet Sp. z o. o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.4. „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Celem projektu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość projektu i dofinansowania z UE: 383 338,02 zł

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Polnet Sp. z o.o. i Wspnicy Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach "Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne"
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji systemów żywienia i utrzymania trzody chlewnej”

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31-12-2022 r.
Całkowita wartość projektu: 4 978 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 745 750,00 zł