Menu Scroll up
Dotacje z Unii Europejskiej

Zapytania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego Nr 1/01/2021/KT

Informacja o wyniku postępowania dot.

zapytania ofertowego Nr 1/01/2021/KT

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” serdecznie dziękuje za udział w postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dn. 25-01-2021 r. dotyczącym:

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali produkcyjnej o powierzchni ok. 384 m²

Jednocześnie informujemy, że za najkorzystniejszą ofertę uznano propozycję firmy:

Klimas PBP Ryszard Klimas

Ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2021/KT

Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - „Prawo zamówień publicznych”  (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 t. j., z późn. zm.) na podstawie art. 3 i art. 4.

Firma „Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa” kieruje do Państwa firmy zapytanie ofertowe i zaprasza do złożenia oferty na

opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali produkcyjnej o powierzchni ok. 384 m²

w ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji systemów żywienia i utrzymania trzody chlewnej”– realizowany w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 

1. Zamawiający:

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne 
NIP: 6211706651, REGON: 251652455; Nr KRS: 0000227691

2. Osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:

Teresa Nuckowska 
Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. 662 027 101
E-Mail: t.nuckowska@polnet.pl 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę hali produkcyjnej o powierzchni ok. 384 m².

Oferta powinna uwzględniać:

 • wykonanie wielobranżowego projektu budowalnego z elementami projektu wykonawczego (warsztatowego) w zakresie konstrukcji,
 • wykonanie mapy do celów projektowych,
 • wykonanie badań gruntowych,
 • uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
 • sprawowanie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę nie może zawierać znaków towarowych, nazw własnych lub opisów, które wskazywałyby na dostawę towarów i usług lub wykonawcę robót budowlanych.
Projektowana hala to jednokondygnacyjny obiekt w konstrukcji stalowej szkieletowej, dach dwuspadowy. Dach oraz ściany obudowane płytą dwuwarstwową. Posadzka hali przemysłowa z utwardzeniem powierzchniowym na jednym poziomie w całej hali. 

Podstawowe wyposażenie hali:

 • brama segmentowa z napędem elektrycznym min. 4 x 4 m – 1 szt.
 • brama segmentowa z napędem elektrycznym min. 7,5 x 4 m – 1 szt.
 • drzwi stalowe zewnętrzne o wym. min. 0,9 x 2 m – 1 szt.
 • świetlik o wym. min. 3 x 16 m
 • okno o wym. min. 6 x 1 m

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
71000000-8  – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4. Warunki udziału w postępowaniu:

Składając ofertę Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Warunki składania ofert:

Ze względu na zachowanie zasad przejrzystości i porównywalności OFERTĘ należy złożyć na formularzu, zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
Oferta obligatoryjnie musi zawierać dane teleadresowe Oferenta, być opatrzona pieczątką firmową oraz posiadać stosowne podpisy Oferenta.

Złożona oferta powinna obejmować:

 • Cenę netto, stawkę podatku VAT 
 • Datę sporządzenia oferty.
 • Termin realizacji zamówienia.
 • Termin ważności oferty.
 • Sposób i terminy płatności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert, jak również wyznaczyć oferentowi nieprzekraczalny termin udzielenia wyjaśnień i dodatkowych informacji, pod rygorem pozostawienia złożonej oferty bez rozpatrzenia.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.pl.

6. Rodzaj i opis kryteriów, którymi będzie się kierował Beneficjent przy wyborze oferty:

Cena / Waga kryterium W =  100 [%]
Jedynym kryterium branym pod uwagę będzie cena netto.

7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:

Liczba punktów = (Najniższa cena netto ze wszystkich ofert) / (Cena netto badanej oferty) *100 pkt.  

8. Termin i miejsce realizacji:

 • Termin realizacji: do 12 kwietnia 2021 r.
 • Miejsce realizacji:
  Zakład Produkcyjny Polnet
  Zalesie Wielkie 3C
  63-7420 Kobylin

9. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.02.2021 r. do godziny 16.00. Oferta może być przekazana na adres e-mail: t.nuckowska@polnet.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

10. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 09.02.2021 r. do godziny 16.00. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą elektroniczną. 
Z podmiotem wybranym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa w siedzibie Beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania wyników postępowania. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów w związku z koniecznością dokładniejszej analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania od oferentów dodatkowych informacji.

11. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru dostawcy, bez podania przyczyn.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnego z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie zwraca Oferentom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.
Łączna cena podana przez Oferenta powinna uwzględniać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.