Archiwum zapytań

Rozeznanie rynku

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Usługi logistyczne i montażowe
wg poniższego zestawienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług montażowych silosów przez wykwalifikowanych montażystów z uprawnieniami elektryka oraz najem wózka widłowego do 3 t (długie widły) i dźwigu:

 • Udział w targach Agrotech Kielce 2016
  Najem wózka/ dźwigu – ok. 13 h
  Montaż- 10 os. x 13 h
 • Udział w targach Agroshow Bednary 2016
  Najem wózka/ dźwigu – ok. 11 h
  Montaż- 10 os. x 13 h

Zamówienia poszczególnych usług będą przekazywane/ zlecane w sposób cykliczny, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod: 45223100-7 montaż konstrukcji metalowych
Kod: 42415000-8 wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wózki ciągnące
Kod: 50000000-5 usługi naprawcze i konserwacyjne
Kod: 51110000-6 usługi instalacyjne

I. Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawiera datę sporządzenia oferty,
 • zawiera datę ważności oferty,
 • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
 • zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 100%)

III. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2015 r.,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl.

Rozeznanie rynku

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Organizacje noclegów dla 10-12 osób podczas targów EuroTier w Hannowerze
w terminie 14-18.11.2016 roku
wg poniższego opisu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Rezerwacja pokoi w następującym układzie:

 • 5 pokoi dwuosobowych
 • 3 pokoje 1 osobowe

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod: 551000-1 – usługi hotelarskie

I. Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawiera datę sporządzenia oferty,
 • zawiera datę ważności oferty,
 • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
 • zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 100%)

III. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert – 60 dni od daty publikacji - upływa w dniu 22 stycznia 2016 r.,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uza-sadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl.

Rozeznanie rynku

W związku z planowaną realizacją przez firmę Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa projektu w ramach działania 1.4.1  „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksport” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 pod nazwą „Wsparcie rozwoju eksportu innowacyjnych produktów będących rezultatem prac B+R na rynkach zagranicznych” (dalej: Projekt) zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę materiałów promocyjnych
wg poniższego zestawienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostarczenie następujących materiałów promocyjnych:

Ulotki

 • Format A4 (4+4) – ok. 2500 szt.
 • Format A3-A4 (4+4) – ok. 3500 szt.
 • 3xA4 w C (4+4) – ok. 3000 szt.             

Plakaty format B1/ B2 – ok. 20 szt.            

Flagi promocyjne, wbijane w grunt (typu „łezka”) – ok. 10 szt.

Długopisy – ok. 2000 szt.

Notesy (A6, A5, A4 - (4+0)) – po ok. 500 szt. z każdego formatu

Torby papierowe – ok. 500 – 600 szt.

Karty pamięci (co najmniej poj. 4 GB) – ok. 200 szt.

Katalogi szyte (– krajowe i eksportowe, A4 (4+4),

 • do 40 stron – ok. 1000 szt.
 • do 20 stron – ok. 3000 szt.

Teczki reklamowe, papierowe – ok. 1200 szt.

Materiały reklamowe

 • wizytówki – ok. 300 szt.
 • Identyfikatory na targi – 20 szt.

Zamówienia poszczególnych materiałów będą przekazywane/ zlecane w sposób cykliczny, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

Kod: 22462000-6  Materiały reklamowe

Kod: 22460000-2  Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki

I. Zasady składania ofert:

Składając ofertę, Oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz osobowy (pracowników i współpracowników –  jeśli dotyczy) niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

Obligatoryjne elementy oferty:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawiera datę sporządzenia oferty,
 • zawiera datę ważności oferty,
 • zawiera adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • jest podpisana przez oferenta/wykonawcę,
 • zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych  polskich (PLN) lub w euro (EUR).

II. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (waga kryterium: 100%)

III. Warunki składania ofert:

 • Oferta może być przekazana na adres e-mail: office@polnet.poznan.pl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową na adres: Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Ul. Obodrzycka 61, 61-249 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego),
 • Termin składania ofert upływa w dniu 07 grudnia 2015 r.,
 • Wymagany okres ważności oferty: do min. 31 marca 2016 r.,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny,
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wnioskować o udzielenie wszelkich wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących treści złożonych ofert.
 • Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

IV. Klauzula bezstronności:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii pro-stej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uza-sadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

V. Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Maziarz pod numerem telefonu +48 (061) 657 67 00 oraz adresem e-mail: office@polnet.poznan.pl.

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 02/2016 z dnia 05 lutego 2016 r.

Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa pragnie poinformować, iż w związku z zapytaniami ze strony potencjalnych oferentów, zdecydowaliśmy się umożliwić składanie ofert zawierających ceny w walucie euro. Wprowadzone zmiany w zapytaniu ofertowym nr 02/2016 nie mają wpływu na ważność niniejszego postępowania, jednak decydujemy się na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.02.2016 r.

Poniżej przedstawiono zakres zmian wprowadzonych w zapytaniu ofertowym nr 02/2016:

Wprowadzono następujące zmiany w treści zapytania ofertowego:

1. poprzednie brzmienie w pkt I. we fragmencie dotyczącym obligatoryjnych elementów oferty:

- „(..) zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN).”,

- aktualna treść zapytania brzmi:

- w pkt I. we fragmencie dotyczącym obligatoryjnych elementów oferty:

„(…) zawiera cenę całkowitą (obejmującą całość zamówienia) netto oraz brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). ”.

2. Dokonano zmiany w treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia oraz szczegółowego jego opisu:

- aktualna treść – przedmiot zamówienia dotyczy: prasy krawędziowej wraz oprogramowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem i uruchomieniem i narzędziami technologicznymi (poprzednia treść w zakresie przedmiotu zamówienia: „Prasa krawędziowa wraz oprogramowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi”).

3. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dodano: „narzędzia technologiczne według rysunku zawartego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.”, jak również dodano Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 02/2016 zawierający rysunek zamawianych narzędzi technologicznych.

4. Przedłużono termin składania ofert do dnia 18.02.2016 r.

5. Zmodyfikowano wzór formularza ofertowego, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 02/2016 w zakresie przedmiotu zamówienia:

- aktualny zapis: „Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: -Prasa krawędziowa wraz z oprogra-mowaniem 2D i 3D z dostawą, montażem, uruchomieniem oraz narzędziami technologicznymi, wg specyfikacji i funkcjonalności określonych w zapytaniu ofertowym nr 02/2016. Oświadczam, że spełniam warunki wskazane dla oferentów w zapytaniu ofertowym.”,

- dodano również w treści formularza ofertowego do zapytania następującą treść, w miejscu na wskazanie ceny przedmiotu zamówienia: „w tym cena za narzędzia technologiczne: ……….......................”.

W związku z tym, Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza zaintere-sowane podmioty do odwiedzenia strony internetowej (www.polnet.poznan.pl), na której zostało opublikowane poprawione zapytanie ofertowe oraz niniejsza informacja.

Informacja o wyniku postępowania

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dn. 03.08.2016 r. na:

 • wynajem/ dzierżawa hodowli trzody obejmujące wszystkie koszty związane z nabyciem i utrzymaniem zwierząt, koszty paszy, mediów, itd. na okres 31 miesięcy oraz
 • wynajem pomieszczeń chlewni, w których będzie prowadzone hodowla trzody chlewnej na okres 31 miesięcy,

z pośród złożonych propozycji, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

GOSPODARSTWA ROLNEGO TADEUSZ ROTKIEWICZ
WŁODKÓW DOLNY 17
56-200 GÓRA,

która uzyskała najwyższą punktację – 100 pkt.

Informacja o wyniku postępowania

Pragniemy poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr 2/01/2017/BII z dn. 26.01.2017 r. na usługę nadzoru projektowo – budowlanego za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez:

DACAD Projektowanie Maszyn
Łukasz Chwastyk
Ul. Nowowiejska 39
55-080 Kąty Wrocławskie

która uzyskała najwyższą punktację – 100 pkt.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 02/2016

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 18.02.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – zakup prasy krawędziowej (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów

AMADA Sp. z o.o.
ul. Prof. M. Życzkowskiego 14
31-864 Kraków, Polska
wynik - 89,21 pkt.

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 03/2016

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do dnia 31 marca 2016 r. wpłynęła jedna oferta handlowa z firmy:

MS BUDOWNICTWO sp. z o.o.
ul. Sadowa 9 b, 62-080 Tarnowo Podgórne,
NIP: 7773090486

Tym samym, w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji przedmiotu zamówienia – Budowa hali magazynowo – produkcyjnej o łącznej powierzchni netto 710,80 m2 (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 03/2016) wybrano wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

MS BUDOWNICTWO sp. z o.o.
ul. Sadowa 9 b, 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 7773090486
100,00 pkt.

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego, może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 03/2016 została również opublikowana na naszej stronie internetowej: www.polnet.poznan.pl.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 04/2016/B

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 04.05.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 04/2016/B) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Business Consulting
ul. 1 Maja 88
40-240 Katowice
NIP: 634-012-87-36

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 05/2016/B

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 04.05.2016 r. w imieniu przedsiębiorstwa Polnet Sp. z o.o. i  Wspólnicy Spółka Komandytowa w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 05/2016/B) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Jarpol Enterprise
Mieczysław Bąk
Ul. Dominikańska 42
02-738 Warszawa
NIP: 521-053-14-33

Deklaruję, iż nie została wybrana oferta handlowa od podmiotu, co do którego może zachodzić podejrzenie, czy budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności przy wyborze.

Wygrana oferta jest najkorzystniejsza ekonomicznie, wybrana z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożono wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

następna ›