Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży w POLnet sp. zo.o. i Wspólnicy S.K.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do zamówień składanych przez Zamawiającego i dotyczą zarówno sprzedaży jak i dostawy materiałów, surowców, części, półproduktów, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej Towarem, przez Polnet sp. zo.o i Wspólnicy Spółka Komandytowa, zwany dalej Dostawcą.

1.2 Zawarcie umowy może także nastąpić przez przyjęcie oferty Dostawcy oraz złożenie zamówienia w formie pisemnej lub ustnej, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji musi być potwierdzone przez Dostawcę.

1.3 Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. 1.4 Wszelkie informacje zawarte w katalogach, cennikach, folderach, broszurach reklamach, stronie internetowej, stanowią jedynie materiał poglądowy i nie mogą stanowić oferty w rozumieniu prawa.

2. DOSTAWY

2.1 Orientacyjne terminy dostaw określa się w momencie podpisywania umowy lub składania zamówienia. Dostawca ma prawo zmiany terminu dostawy w wyniku okoliczności od niego niezależnych, przy czym należy poinformować o tym fakcie Zamawiającego

2.2 O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, Zamawiający jest odpowiedzialny za zoranizowanie bezpiecznego rozładunku towaru i ewentualnie załadunku zwracanych opakowań itp.

2.3 Dostawę uważa się za wykonaną w momencie wydania towaru Zamawiającemu, lub innej osobie upoważnionej,  w miejscu wskazanym jako punkt dostawy; względnie własnego odbioru Towaru przez Zamawiającego w siedzibie Dostawcy lub którymś z oddziałów. Dowodem przyjęcia Towaru jest podpis na dokumentach dostawy

2.4 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego w momencie wydania Towaru. Zamawiający zobowiązany jest do szczegółowej kontroli dowiezionego towaru i ewentualnego pisemnego zgłoszenia widocznych zastrzeżeń w momencie dostawy. Widoczne uszkodzenia zgłaszane w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.

2.5 Uszkodzenia niewidoczne w momencie  dostawy należy zgłaszać najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po odebraniu Towaru przez Zamawiającego.

 

3. GWARANCJA

3.1 Dostawca udziela gwarancji na dostarczone Towary na okres 1 roku. Gwarancja biegnie od dnia wystawienia faktury, bądź od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku systemów instalowanych przez Dostawcę, jednak nie dłużej niż 14 miesięcy od daty sprzedaży. Warunki i zasady podpisywania protokołu odbioru robót reguluje umowa między Dostawcą a Zamawiającym.

3.2 Gwarancją objęte są jedynie Towary po całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Dostawcy, chyba że ustalono inaczej

3.3 Dla zachowania gwarancji konieczne jest przeprowadzenie okresowych czynności konserwacyjnych przez Zamawiającego lub upoważnioną  ekipę serwisową Dostawcy.  Zamawiający zobowiązuje się do utrzymania zamontowanych Towarów i systemów w należytym stanie technicznym.

3.4 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.5 Gwarancja nie obejmuje części szybko zużywających się podczas normalnej eksploatacji oraz uszkodzeń i defektów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją Towarów, w tym także nieprzestrzeganiem przez Zamawiającego instrukcji eksploatacji i obsługi technicznej dostarczonych przez Dostawcę, eksploatacji Towarów niezgodnie z przeznaczeniem, a także poprzez instalowanie obcych, nieoryginalnych części zapasowych, lub też poprzez dokonanie w Towarach innych zmian, nie uzgodnionych z Dostawcą. Gwarancji nie podlegają także wszelkie uszkodzenia mechaniczne, spowodowane ingerencją elementów obcych oraz uszkodzenia  spowodowane nieprawidłowym napięciem w sieci lub wadliwie działającą instalacją elektryczną.

3.6 O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Dostawcę na piśmie. Miejscem rozpatrywania reklamacji, gdzie należy dostarczyć wadliwy towar, jest siedziba Dostawcy lub któryś z oddziałów. W przypadkach systemów stacjonarnych i tam gdzie występuje uzasadniony problem z transportem wadliwego Towaru do siedziby Dostawcy, dopuszcza się dojazd ekipy serwisowej do Zamawiającego.

3.7 W przypadku bezzasadnego roszczenia Zamawiającego wobec Dostawcy, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów Dostawcy, w tym dojazdu serwisu oraz noclegu.

4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 Ceny podane w ofercie są stałe w okresie związania ofertą.

4.2 O ile w ofercie nie podano inaczej, wynagrodzenie obejmuje koszt dostarczenia Towaru do miejsca określonego w zamówieniu.

4.3 Termin i warunki płatności będą każdorazowo podane na fakturze.

5. POUFNOŚĆ

5.1 Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Klienta w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Dostawcy i nie udostępniane publicznie, są uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Dostawcy.

6. POSTANOWIENIA DODATKOWE

6.1 Prawo własności Towaru przechodzi z Dostawcy na Zamawiającego dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty za Towar.

6.2 W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca ma prawo żądania natychmiastowego zwrotu Towaru przez Zamawiającego i obciążenia go ewentualnymi kosztami związanymi ze zużyciem lub uszkodzeniem Towaru.

6.3 Do czasu przejścia prawa własności na Zamawiającego nie jest on uprawniony do dalszej odsprzedaży Towarów.

6.4 Zgłoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych lub serwisowych wobec Dostawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowego regulowania należności.

7. MONTAŻ

7.1 Montaż Towarów nabytych przez Zamawiającego następuje na warunkach określonych w odrębnej umowie

7.2 Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wydatków Dostawcy związanych z montażem Towarów, w tym również dojazdu ekip montażowych i ich noclegów. Chyba, że w odrębnej umowie ustalono inaczej.

7.3 Zamawiający powinien zapewnić ekipie montażowej wszelkie niezbędne środki i warunki socjalne do przeprowadzenia montażu.

8. SPRAWY SPORNE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji zamówienia, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego w Poznaniu

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zamieszczone są na stronie internetowej Dostawcy www.polnet.pl i niezależnie czy zostaną załączone do oferty jako dokument, stanowią jej integralną część.